Fasering

"Het project bevindt zich momenteel in de oriëntatiefase".

Doel van de orientatiefase (2014)

  • Inventariseren beschikbare kennis.
  • Inventariseren te betrekken partijen.
  • Inschatten van de haalbaarheid van de waarderingsmethode.
  • Opstellen van de onderzoeksvraag.
  • Inventariseren van financieringsmogelijkheden.
  • Samenstellen van het team en klankbordgroep voor de vervolgfase.
  • Opstellen van een voorlopige business case.

Daarnaast is de volgende fasering opgesteld:

Projectfasen:
            2014:   Oriëntatiefase
            2015:   Definitiefase
   2016-2017:   Pilotfase
            2018:   Gebruiksfase

Ruimte voor pilots: de Beneluxtunnel
De C-buis van de Beneluxtunnel wordt niet gebruikt voor verkeer. Rijkswaterstaat kan deze tunnelbuis beschikbaar stellen voor pilots met innovatieve oplossingen in een controleerbare real-life omgeving waar de waarderingsmethode kan worden getoetst aan de praktijk.

Copyright ©2014.